นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษี ทุนสารองตามที่กฎหมายกาหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กาหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด ความจาเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและข้อจากัดตามที่กาหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัท โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจาปีแล้ว จะต้องนาเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ให้ปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทพิจารณาอนุมัติในแต่ละปี โดยการจ่ายเงินปันผลจากกาไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อย หลังหักภาษี ทุนสารองเงินตามที่กฎหมายกาหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้แล้ว ทั้งนี้อัตราการจ่ายปันผลจะพิจารณาจากผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด ความจาเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและข้อจากัดตามที่กาหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่นๆของบริษัทย่อย อนึ่งคณะกรรมการของบริษัทย่อย มีอานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2560 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 2/2560

Board Date X-Date Payment
Date
Dividend
Type
Dividend
(per Share)
Unit Operation Period
26/02/19 02/05/19 22/05/19 Cash Dividend 0.17 Baht 01/01/18-31/12/18
20/02/18 06/03/18 24/05/18 Cash Dividend 0.11 Baht 01/01/17-31/12/17