ปี 2562  
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562
ปี 2561  
งบการเงินรายปี 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561
ปี 2560  
งบการเงินรายปี 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560
ปี 2559  
งบการเงินรายปี 2559