ปี 2562  
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2562
ปี 2561  
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2561
ปี 2560  
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2560