นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษี ทุนสารองตามที่กฎหมายกาหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กาหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด ความจาเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและข้อจากัดตามที่กาหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัท โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจาปีแล้ว จะต้องนาเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ให้ปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทพิจารณาอนุมัติในแต่ละปี โดยการจ่ายเงินปันผลจากกาไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อย หลังหักภาษี ทุนสารองเงินตามที่กฎหมายกาหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้แล้ว ทั้งนี้อัตราการจ่ายปันผลจะพิจารณาจากผลการดาเนินงาน กระแสเงินสด ความจาเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและข้อจากัดตามที่กาหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่นๆของบริษัทย่อย อนึ่งคณะกรรมการของบริษัทย่อย มีอานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2560 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 2/2560

วันที่
คณะกรรมการ
มีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ
24/02/63 27/04/63 18/05/63 เงินปันผล 0.15 บาท 01/01/62-31/12/62
26/02/62 02/05/62 22/05/62 เงินปันผล 0.17 บาท 01/01/61-31/12/61
20/02/61 06/03/61 24/05/61 เงินปันผล 0.11 บาท 01/01/60-31/12/60