อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ถือเป็นหนึ่งกลไกที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโลจิสติกส์ จึงเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล ซึ่งได้วางรากฐานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผ่านกลไกการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศ

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร จึงอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีโอกาสในการพัฒนาธุรกิจให้มีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 มีการเติบโตเป็นที่น่าพอใจ ทั้งจากธุรกิจที่ให้บริการในปัจจุบัน รวมถึงการขยายการลงทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในปีที่ผ่านมาที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 โดยมาจากการขยายตัวจากทั้งภาคการลงทุนและภาคการผลิต ซึ่งรวมถึงการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของการส่งออกและนำเข้าที่ต้องพึ่งพาการขนส่งระหว่างประเทศ รวมถึงการบริหารสินค้าคงคลังและกระจายสินค้า

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผมขอขอบคุณลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น ที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา และในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน โดยยึดแนวทางการปฎิบัติ 2 ประการ คือ การยกระดับการพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้เป็นองค์กรต้นแบบในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล และมีการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบและคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน และสังคมขอแสดงความนับถือ
นายเกริกไกร จีระแพทย์
ประธานกรรมการบริษัท