การดําเนินธุรกิจของ บริษัท ทริพเพิลไอ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) ในปี 2564 ยังอยู่ภายใต้สภาวการณ์ที่ต้องรับมือกับโรคระบาด ซึ่งเป็นอุปสรรคสําคัญต่อการดําเนินงาน โดยบริษัทมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือและปรับตัวท่ามกลางวิกฤตให้เข้ากับสถานการณ์ทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในช่วงของการแพร่ระบาด

ด้วยแผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของบริษัทที่มุ่งเน้นทั้งการพัฒนาธุรกิจ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากธุรกิจโลจิสติกส์พื้นฐานเดิมที่บริษัทให้บริการอยู่ในปัจจุบันเพื่อเป็นแหล่งรายได้ใหม่ กลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงด้วยการเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับโลจิสติกส์ที่หลากหลาย สร้างความมั่นคงให้กับโครงสร้างรายได้ รวมไปถึงการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ในปีนี้บริษัทสามารถก้าวข้ามความท้าทายและสร้างผลประกอบการได้อย่างน่าพอใจ โดยสามารถสร้างสถิติ All Time High ด้วยกําไรสุทธิ 377.3 ล้านบาท มีการเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 132.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

โดยในปี 2565 เรายังมีการทําแผนพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องด้วยธุรกิจและบริการใหม่ที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งยังเป็นการรักษาศักยภาพในการเติบโตของบริษัท พร้อมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทโลจิสติกส์ชั้นนําของเอเชียตามเป้าหมายที่วางไว้

จากผลการดําเนินงานทั้งหมดถือเป็นบทพิสูจน์ความสําเร็จที่มาจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้สนับสนุนทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณ คณะกรรมการบริษัท พนักงานทุกท่านสําหรับความทุ่มเทอุตสาหะ จนเราสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างน่าภูมิใจ โดยในปีต่อๆ ไป เรายังมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน รวมถึงการมีส่วนช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของไทยให้เป็นฟันเฟืองด้านเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้ในอนาคตขอแสดงความนับถือ
นายทิพย์ ดาลาล
ประธานกรรมการจัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร