อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ถือเป็นหนึ่งกลไกที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ในปีที่ผ่านมาทั่วโลกยังคงเผชิญกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ปี 2564 จึงเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความท้าทายที่ทางบริษัทต้องมีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งการเตรียมแผนรับมือจากผลกระทบของโรคระบาด ควบคู่ไปกับการปรับแผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

สําหรับภาพรวมการดําเนินงานของบริษัทในปี 2564 นั้น ปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจทั้งในส่วนของผลประกอบการทางธุรกิจ ซึ่งทางบริษัทสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างโดดเด่นจากทุกกลุ่มธุรกิจหลักและการพัฒนาธุรกิจใหม่ ส่วนด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีนั้น ทางคณะกรรมการได้มีการส่งเสริมให้บริษัทมีการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักจรรยาบรรณที่ดีโดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC )" เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกที่ดีและกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน ทางบริษัทได้จัดให้มีการจัดฝึกอบรม รวมถึงการจัดทํานโยบายและคู่มือปฏิบัติการเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้บุคลากรภายในบริษัทได้รับทราบในทุกระดับชั้น

ในส่วนของการดูแลบุคลากรของบริษัทรวมไปถึงการช่วยเหลือสังคม ทางบริษัทและบริษัทในเครือได้จัดกิจกรรม CSR ตลอดทั้งปีเพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือไปยังทุกภาคส่วนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคระบาด ทั้งหน่วยแพทย์และองค์กรที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงการดูแลพนักงาน และกลุ่มคนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงวัคซีน ไปจนถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพราะเราเชื่อว่าจะสามารถผ่านวิกฤตไปพร้อมกันได้ด้วยการเกื้อกูล

ในนามของคณะกรรมการ ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทด้วยดีเสมอมา และขอให้ความเชื่อมั่นว่าเราจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทประสบความสําเร็จและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปขอแสดงความนับถือ
นายเกริกไกร จีระแพทย์
ประธานกรรมการบริษัท