บริการของเรา

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านโลจิสติกส์มานานกว่า 25 ปี ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำของไทยที่ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรอย่างแท้จริง การให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยการให้บริการที่ครอบคลุมการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งทางอากาศ ทางทะเล และทางบก การให้บริการด้านพิธีการศุลกากร และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ (Supply Chain Management) การให้บริการด้านโลจิสติกส์ของกลุ่มบริษัทฯ ครอบคลุมการให้บริการทั้งกลุ่มสินค้าทั่วไป และสินค้าที่ต้องการความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น สินค้าเคมีและสินค้าอันตราย เป็นต้น

การให้บริการโลจิสติกส์ในแต่ละด้านต้องอาศัยความรู้ความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะด้าน เนื่องจากวิธีการดำเนินธุรกิจ กระบวนการทำงาน เครือข่าย พันธมิตร คู่ค้า และความต้องการของลูกค้าในแต่ละส่วนมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน ทางกลุ่มบริษัทฯ จึงมีโครงสร้างองค์กรที่มุ่งเน้นให้เกิดทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อให้ครอบคลุมบริการทุกด้านของโลจิสติกส์อย่างแท้จริง

โดยการดำเนินการของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม แบ่งออกเป็นกลุ่มธุรกิจ 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้

ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนการขายระวางสินค้าของสายการบินต่างๆ ทั้งในรูปแบบตัวแทนการขายระวางสินค้าแต่เพียงผู้เดียว (General Cargo Sales Agent – GSA) และตัวแทนฝ่ายขายของสายการบิน (Cargo sale agent – CSA)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนการขายระวางสินค้าของสายการเดินเรือ โดยมีหน้าที่เป็นตัวแทนการขายระวางสินค้าของสายการเดินเรือ ให้แก่ผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (freight forwarder) ผู้รวบรวมสินค้ารายย่อย (common consolidator) ผู้นำเข้า และผู้ส่งออก ในรูปแบบการขนส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและการรับบริหารโลจิสติกส์ คลังสินค้า และการกระจายสินค้า

กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศแบบบูรณาการ (Integrated logistics service provider) สำหรับสินค้าทั่วไปและสินค้าควบคุมอุณหภูมิ โดยให้บริการการขนส่งแบบโรงงานถึงโรงงาน (Door to Door) ที่ครอบคลุมตั้งแต่การรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์สำหรับสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์

กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการขนส่งแบบบูรณาการครบวงจร (Integrated logistics service provider) สำหรับสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์ ซึ่งเป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับเรื่องการควบคุมการจัดเก็บและการขนส่งสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์ ของหน่วยงานต่างๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม