เอกสาร
จดหมายแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และสารสนเทศ ดาวน์โหลด
2. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
3. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
4. แผนที่สถานที่รับจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
5. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัท ผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA เฉพาะนิติบุคคลของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
5.1 แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) ดาวน์โหลด
5.2.1 ประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) สำหรับบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลด
5.2.2 ประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) สำหรับนิติบุคคล ดาวน์โหลด
5.3.1 ข้อมูลลูกค้าเพื่อลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (บุคคลธรรมดา) ดาวน์โหลด
5.3.2 ข้อมูลลูกค้าเพื่อลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (นิติบุคคล) ดาวน์โหลด
5.4.1 แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน (สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา) ดาวน์โหลด
5.4.2 แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน (สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล) ดาวน์โหลด
6. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดาวน์โหลด