นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทกําหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษี ทุนสํารองตามที่กฎหมายกําหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กําหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด ความจําเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและข้อจํากัดตามที่กําหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจําปีแล้ว จะต้องนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ให้ปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทพิจารณาอนุมัติในแต่ละปี โดยการจ่ายเงินปันผลมาจากกําไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อยหลังหักภาษี ทุนสํารองตามที่กฎหมายกําหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืม โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด ความจําเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและข้อจํากัดตามที่กําหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่นๆ ของบริษัทย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทย่อย มีอํานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

วันที่
คณะกรรมการ
มีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ
09/08/65 24/08/65 09/09/65 เงินปันผล 0.15 บาท 01/01/65-30/06/65
22/02/65 26/04/65 17/05/65 เงินปันผล 0.30 บาท 01/01/64 - 31/12/64
21/09/64 05/10/64 21/10/64 เงินปันผล 0.10 บาท 01/01/64-30/06/64
23/02/64 27/04/64 18/05/64 เงินปันผล 0.10 บาท 01/01/63-31/12/63
24/02/63 27/04/63 18/05/63 เงินปันผล 0.15 บาท 01/01/62-31/12/62
26/02/62 02/05/62 22/05/62 เงินปันผล 0.17 บาท 01/01/61-31/12/61
20/02/61 06/03/61 24/05/61 เงินปันผล 0.11 บาท 01/01/60-31/12/60