ข้อมูลทั่วไป III-W1
ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“III-W1”)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก 152,326,837 หน่วย
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ วันที่ 13 พฤษภาคม 2566
อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ 6 บาทต่อหุ้น
วันกำหนดการใช้สิทธิ (Exercise Date) วันทำการสุดท้ายของทุก 6 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุครบ 3 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ตัวแทนรับแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ (ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์)
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส
ชั้นที่ 18 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
คุณนงนุช เชยกลิ่น และคุณวัลลภ ประสานนานุรักษ์
โทรศัพท์: 02-351-1801 ต่อ 5887 และ 5898
E-mail: custodian@daol.co.th


เอกสาร
แก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเงื่อนไขการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ (Oversubscription) ในเอกสารการแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
แบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (III-W1) และใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าและบริการ ดาวน์โหลด
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ III-W1 เดือนพฤษภาคม 2565 (ครั้งที่ 5) ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“III-W1”) ดาวน์โหลด
แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ ( Issuer Account ) ดาวน์โหลด
แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล ดาวน์โหลด