วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจ จึงได้มีการจัดทำและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงเป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่วางไว้ จึงได้มีการพิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจประจำปี และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส รวมถึงมีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีผลต่อธุรกิจของบริษัท เพื่อนำมาปรับปรุงแผนธุรกิจให้มีการดำเนินงานที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ทางบริษัทกำหนดไว้ นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ยังมีการกำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์


วิสัยทัศน์ (Vision)

“เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นกลุ่มบริษัทโลจิสติกส์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

พันธกิจ (Mission)

ส่งมอบ บริการและทางเลือกด้านโลจิสติกส์ที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้าและคู่ค้า (The Right Solution)

เป็นพันธมิตร ทางธุรกิจที่ดีกับทั้งลูกค้าและคู่ค้า โดยเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์และการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน (The Right Partner)

ดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบและด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน และสังคม (The Right Corporate Citizen)


กลยุทธ์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ (Strategy & Goal)

กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายในการสร้างความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มธุรกิจ โดยมีกลยุทธ์หลัก ดังนี้

การสร้างรายได้ โดยตั้งเป้าหมายในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการต่อยอดธุรกิจจากฐานลูกค้า คู่ค้า และผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

การบริหารต้นทุน และปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและคู่ค้า

การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ

การขยายโอกาสทางธุรกิจ ด้านโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพ ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โลจิสติกส์ใหม่ๆ ด้วยการขยายฐานธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ