ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28/04/2564 ประเภท : XD

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นาย ทิพย์ ดาลาล 96,806,386 15.89
2.  นาย วิรัช นอบน้อมธรรม 75,344,074 12.37
3.  นาย ธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 60,710,381 9.96
4.  CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd. 60,000,000 9.85
5.  นาย จิโรจ พนาจรัส 27,952,484 4.59
6.  นาย เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ 27,952,484 4.59
7.  นาง มาร์การิต ลินดา ดาลาล 15,000,000 2.46
8.  นาย ธนัท ตาตะยานนท์ 12,200,591 2.00
9.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,171,701 2.00
10.  นาง วรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล 9,000,000 1.48