ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27/04/2565 ประเภท : XD

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นาย ทิพย์ ดาลาล 103,259,386 16.64
2.  นาย วิรัช นอบน้อมธรรม 77,249,674 12.45
3.  CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd. 60,000,000 9.67
4.  นาย ธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 28,710,381 4.63
5.  นาย จิโรจ พนาจรัส 24,952,484 4.02
6.  นาย เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ 24,952,484 4.02
7.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,817,362 2.06
8.  น.ส. ภาวศุทธิ โชติกเสถียร 12,780,000 2.06
9.  นาย ธนัท ตาตะยานนท์ 11,600,591 1.87
10.  นาง มาร์การิต ลินดา ดาลาล 11,000,000 1.77