ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 09/03/2566 ประเภท : XM

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นาย ทิพย์ ดาลาล 103,156,108 13.96
2.  นาย วิรัช นอบน้อมธรรม 75,317,380 10.20
3.  LGT BANK (SINGAPORE) LTD 64,000,000 8.66
4.  นาย ธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 35,399,732 4.79
5.  น.ส. ภาวศุทธิ โชติกเสถียร 30,330,000 4.11
6.  นาย เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ 29,040,605 3.93
7.  น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 28,886,200 3.91
8. นาย จิโรจ พนาจรัส 26,958,671 3.65
9. นาย สุระ คณิตทวีกุล 25,372,666 3.43
10. นาย ธนัท ตาตะยานนท์ 12,533,275 1.70