การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เอกสาร  
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ฉบับรูปเล่ม) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2565 พร้อมงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 แบบฟอร์มลงทะเบียน / หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
  ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
  ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 10 นิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 11 วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 12 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 13 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 14 แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2566

เอกสาร  
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด