วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึง มีการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมีการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามพันธกิจและสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่วางไว้ นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ยังมีการกำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์


วิสัยทัศน์

“เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นกลุ่มบริษัทโลจิสติกส์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

พันธกิจ

ส่งมอบ บริการและทางเลือกด้านโลจิสติกส์ที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้าและคู่ค้า (The Right Solution)

เป็นพันธมิตร ทางธุรกิจที่ดีกับทั้งลูกค้าและคู่ค้าโดยเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์และการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน (The Right Partner)

ดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบและด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน และสังคม (The Right Corporate Citizen)


กลยุทธ์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายในการสร้างความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มธุรกิจ โดยใช้ 3 กลยุทธ์หลัก ดังนี้

การสร้างรายได้ โดยตั้งเป้าหมายเน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการต่อยอดธุรกิจจากฐานลูกค้า คู่ค้า และผลิตภัณฑ์ที่มีในปัจจุบัน

การบริหารต้นทุน และปรับปรุงระบบการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องด้วยการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและคู่ค้า

การขยายโอกาสทางธุรกิจ ด้านโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพ ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โลจิสติกส์ใหม่ๆ ด้วยการขยายฐานธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ