รายได้รวม (ล้านบาท)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
  งบปี 60
31/12/2560
ไตรมาส 3/61
30/09/2561
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 1,555.60 1,841.60
หนี้สินรวม 440.61 684.03
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,114.99 1,157.57
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 302.25 302.25
รายได้รวม 2,326.73 2,076.15
กำไรสุทธิ 129.64 107.95
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.26 0.18
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 12.33 8.95
ROE(%) 17.80 11.37
อัตรากำไรสุทธิ(%) 5.57 5.20