รายได้รวม (ล้านบาท)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
  งบปี 60
31/12/2560
งบปี 61
31/12/2561
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 1,555.60 1,899.52
หนี้สินรวม 440.61 697.60
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,114.99 1,201.92
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 302.25 302.25
รายได้รวม 2,326.73 2,829.06
กำไรสุทธิ 129.64 150.68
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.26 0.25
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 12.33 9.90
ROE(%) 17.80 13.01
อัตรากำไรสุทธิ(%) 5.57 5.33