รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีดังนี้

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 กลุ่มครอบครัว ดาลาล 141,571,386 23.42
1.1 นายทิพย์ ดาลาล 111,571,386 18.46
1.2 นางมาร์การิต ดาลาล 30,000,000 4.96
2 กลุ่มครอบครัวนอบน้อมธรรม 110,044,074 18.20
2.1 นายวิรัช นอบน้อมธรรม 105,044,074 17.38
2.2 นางสาวนิตยา สงวนคงวิไล 5,000,000 0.82
3 นายธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 60,710,381 10.04
4 นางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล 28,463,700 4.71
5 นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ 27,952,484 4.62
5 นายจิโรจ พนาจรัส 27,952,484 4.62
6 กลุ่มครอบครัวตาตะยานนท์ 14,233,284 2.35
6.1 นายธนัท ตาตะยานนท์ 12,200,591 2.02
6.2 นางสาวปรางค์ฉัตร วัฒนาพร 2,032,693 0.33
7 นายจารุวัฒน์ จึงทรัพย์ไพศาล 10,020,000 1.66
8 นายศิริพัฒน์ งามวงศ์ไพรัช 9,144,207 1.51
9 นายสุเมธ ฐิติภูรี 8,867,544 1.47
10 นางดรุณี รักพงษ์พิบูล 7,703,275 1.27
11 ผู้ถือหุ้นอื่น 157,837,181 26.11
  รวม 604,500,000 100