รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 มีดังนี้

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายทิพย์ ดาลาล 111,571,386 18.39
2. นายวิรัช นอบน้อมธรรม 105,044,074 17.31
3. นายธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 60,710,381 10.00
4. นางมาร์การิต ลินดา ดาลาล 30,000,000 4.94
5. นางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล 28,463,700 4.69
6. นายจิโรจ พนาจรัส 27,952,484 4.61
7. นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ 27,952,484 4.61
8. นายธนัท ตาตะยานนท์ 12,200,591 2.01
9. นายจารุวัฒน์ จึงทรัพย์ไพศาล 10,020,000 1.65
10. นายศิริพัฒน์ งามวงศ์ไพรัช 8,944,207 1.47