รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561 มีดังนี้

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 นายทิพย์ ดาลาล 141,371,386 23.39
2 นายวิรัช นอบน้อมธรรม 103,744,074 17.16
3 นายธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 60,710,381 10.04
4 นางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล 38,657,400 6.39
5 นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ 27,952,484 4.62
6 นายจิโรจ พนาจรัส 27,952,484 4.62
7 นายธนัท ตาตะยานนท์ 12,200,591 2.02
8 นายศิริพัฒน์ งามวงศ์ไพรัช 9,579,107 1.58
9 นายสุเมธ ฐิติภูรี 8,307,544 1.37
10 นางดรุณี รักพงษ์พิบูล 7,703,275 1.27
  รวม 438,178,726 72.49