การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เอกสาร  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ฉบับรูปเล่ม) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 สำนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 พร้อมงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 เอกสารตารางเปรียบเทียบแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 แบบฟอร์มลงทะเบียน / หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 หนังสือมอบฉันทะ
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9 นิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 10 วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 11 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 12 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 13 แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562

เอกสาร  
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด