การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เอกสาร  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ฉบับรูปเล่ม) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 สำนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 ผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2562 พร้อมงบการเงินประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 สารสนเทศการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 แบบฟอร์มลงทะเบียน / หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะ
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 10 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 11 นิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 12 วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 13 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 14 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำ ปี 2562 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 15 แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563

เอกสาร  
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด